Meldingen incidenten medewerkers

Medewerkers kunnen gebeurtenissen melden die een bedreiging vormen voor de veiligheid, de gezondheid of eigen welzijn

Ook kunnen medewerkers een gebeurtenis melden die heeft geleid of had kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor een medewerker. Zoals een ongeval, lichamelijke overbelasting of ongewenst gedrag zoals agressie of discriminatie.

Het melden van deze incidenten is een belangrijk hulpmiddel om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren. Incidenten worden op het werkoverleg besproken. Dit met als doel de werkomstandigheden samen met medewerkers te verbeteren. Daarnaast worden de meldingen op Meriantniveau elk kwartaal geanalyseerd. Als dit nodig is worden verbetermaatregelen ingezet.

Meldingen in 2017

In 2017 zijn 114 meldingen ontvangen van medewerkers. De stijging van het aantal meldingen ten opzichte van 2016 is het gevolg van betere bekendheid met het systeem van melden. In 2016 was het systeem nieuw.

Fysieke agressie wordt net als in 2016 het meest gemeld met 80 meldingen. Ook vanuit de meldingen incidenten cliënten zien we een toename van het aantal agressie-incidenten. Om medewerkers beter toe te rusten wordt ingezet op weerbaarheidstraining of filmend leren. Elk team bepaalt wat nodig is. Het ene team volgt een weerbaarheidstraining, bij het andere team wordt filmend leren ingezet. Meriantbreed wordt bij cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, zoals agressie, de methode Grip op Probleemgedrag gevolgd. Deze methode helpt medewerkers om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en het gebruik van rustgevende medicatie bij bijvoorbeeld agressief gedrag te verminderen.