Onze aandacht richt zich op incidenten

Alle medewerkers moeten incidenten die hebben plaatsgevonden tijdens hun werk of waarvan zij getuige zijn, melden. Deze meldingen worden maandelijks in het werkoverleg op locatie besproken en er wordt over gerapporteerd in de viermaandsrapportages. Het doel hiervan is samen leren en verbeteren. In enkele gevallen wordt naar aanleiding van een incident een intern onderzoek uitgevoerd. Bij een intern onderzoek kijken onafhankelijke onderzoekers wat er is gebeurd en hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden.

In 2017 werden er 3268 meldingen gedaan. Het aantal incidenten is nagenoeg gelijk gebleven met het jaar 2016. Er is sprake van een lichte daling.

Medicatie
Het aantal medicatie-incidenten is opnieuw gedaald met 497 incidenten en komt in 2017 uit op 1979 incidenten. Ook in de wijkzorg zien we een daling van het aantal medicatie-incidenten van 42 naar 34. We gaan door met het huidige beleid van scholen, intercollegiale toetsing en onverwachte audits.

Vallen
Het aantal valincidenten is ten opzichte van 2016 met 232 incidenten toegenomen. Ook in de wijkzorg zien we een toename van het aantal valincidenten van 42 naar 64 incidenten. In de woonzorg is de toename van het aantal valincidenten onder andere te verklaren doordat steeds meer bewoners zelf bepalen wat zij belangrijk vinden en willen en er dus minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet.

Een voorbeeld hiervan is dat een bewoner – tegen advies in – haar pantoffels draagt in plaats van haar aangepaste schoenen. Dit vergroot het risico op vallen, maar de cliënt wil in haar woonkamer haar pantoffels aan. Samen met de cliënt en zijn of haar familie worden de risico’s vastgelegd in het leefplan.

Er wordt in 2018 extra ingezet op multidisciplinaire inzet en het vergroten van de kennis van valpreventie door middel van scholing.

Agressie
Het aantal agressie-incidenten is in 2017 met 150 incidenten toegenomen. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de stijging op twee specifieke afdelingen. Er wordt een nadere analyse gedaan wat de oorzaak is. Op deze manier kunnen gericht verbeteracties worden ingezet.