Onze aandacht richt zich op zorgproblemen

Zorgproblemen zijn problemen die ontstaan bij de uitvoering van zorg. Voorbeeld van zorgproblemen zijn: vallen, vrijheidsbeperking, huidletsel en incontinentie. Meriant verzamelde in 2017 informatie over zorgproblemen om de zorg aan cliënten te verbeteren.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Medicatiefouten worden besproken in de teamoverleg. Dit is positief, zo kunnen afspraken worden gemaakt om fouten in het vervolg te voorkomen.
  • Afdelingen scoren op diverse zorgproblemen zoals huidletsel en incontinentie wisselend. Als een afdeling hoger scoort dan het landelijk gemiddelde zal het hoofd met het team in gesprek gaan.
  • Het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen is op enkele afdelingen ten opzichte van het landelijke gemiddelde hoog. We hebben gekeken wat hier de oorzaak van is. Hieruit is gebleken dat we vrijheidsbeperkende maatregelen nog niet altijd juist registreerden. Samen met de artsen is de definitie van een vrijheidsbeperkende maatregel aangepast. We verwachten dat dit leidt tot een betere registratie.
  • Ouderenmishandeling wordt nog niet altijd herkend en er is onbekendheid hoe om te gaan met ouderenmishandeling. De vakgroep maatschappelijk werk heeft hoofden inmiddels geschoold. De volgende stap is de bekendheid onder medewerkers te vergroten.

Op basis van de resultaten over zorgproblemen en incidenten is op het niveau van Meriant en op clusterniveau een praatplaat gemaakt. De praatplaat met de resultaten op Meriantniveau is besproken met alle clusterhoofden. Clusterhoofden bespreken de praatplaat op clusterniveau met hun team met als doel verbeterafspraken te maken.